AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a

logo dzik 2017

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby zapisane na cały rok otrzymały koszulkę z logo naszej imprezy.

W związku z pytaniami o możliwość zakupu koszulek, informujemy, że od 29 kwietnia będzie taka możliwość.

Cena koszulki to 30zł, ilość sztuk ograniczona.

Osoby, które będą chciały taką koszulkę zakupić proszone są o przybycie na start między godziną 9.30 – 10.00.

 29 kwietnia kolejny, czwarty start w tym roku :)

Nordicowcy wystartują pod poniższymi numerami: http://timing4u.pl/data/results/0183/

Biegacze otrzymali następujęce numery: http://timing4u.pl/data/results/0182/

 

Jeśli kogoś na liście nie ma, a zapłacił za start - to będzie proszony o zapisanie się na miejscu i okazanie dowodu wpłaty.

 

 

Plakat Katowice Pan

Niespodzianki dla wszystkich uczestniczek Panewnickiego Biegu Dzika przygotowała firma "DepilConcept".

DepilConcept® wywodzi się z Salonów Kosmetyki Estetycznej i Fryzjerstwa. BodyConcept® jest nową, zupełnie innowacyjną ideą w zakresie depilacji.

DepilConcept® oferuje wyłącznie zabiegi depilacji, fotodepilacji oraz fotoodmładzania. Tak wąska specjalizacja oraz profesjonalna obsługa to gwarancja precyzji i szybkości świadczonych usług.

Wysoką jakość usług DepilConcept® zapewniają urządzenia renomowanych producentów, specjalistyczne, wytwarzana dla DepilConcept produkty kosmetyczne oraz profesjonalizm pracowników, którzy przechodzą specjalistyczne szkolenia.

 

 

DC logo white

Na kwietniowym starcie zawitają do nas uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 z Katowic. Gimnazjaliści, którzy działają w ramach szkolnego "Klubu Wolontariusza" będą pomagać nam w pracy, dopingować zawodników. Obiecali również przygotować zabawy i gry dla najmłodszych uczestników.
 

 

Panewnicki Bieg Dzika nie mógłby się odbyć bez Partnera naszych zawodów  - Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Charakterystyka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Las jest najważniejszym elementem środowiska naturalnego, bogactwem oraz dziedzictwem całego narodu. Od zarania lasy stanowiły podstawę rozwoju kultur zbierackich i łowieckich, następnie stały się źródłem zdobywania przestrzeni pod uprawy
i osadnictwo, potem zapewniały różnorodne potrzeby związane z budownictwem i rozwojem przemysłu. Aktualnie celem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest zapewnienie przez lasy wielofunkcyjnej roli, z jednakową troską o aspekty społeczne, ochronne, kulturotwórcze
i gospodarcze.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, druga pod względem wielkości obszaru (24,6 tys. km kw.) spośród siedemnastu dyrekcji w kraju, sprawuje zarząd nad lasami, bądź nadzoruje prowadzenie gospodarki leśnej na powierzchni 746 tys. ha (ponad 8 proc. wszystkich polskich lasów). Stan zasobów leśnych na terenie RDLP
w Katowicach ulega systematycznej poprawie, co stanowi realizację założeń „Krajowego programu zwiększania lesistości”.

Średni wiek drzew w RDLP w Katowicach wynosi obecnie 60 lat, a lesistość kształtuje się na poziomie 30,4 proc. i jest wyższa do średniej lesistości kraju. Wydawać by się mogło, że Katowice, będąc sercem aglomeracji śląskiej, są miastem gdzie lasów jest bardzo mało - przecież wysoki stopień urbanizacji, a także mnogość przedsiębiorstw występujących na tym terenie sprawia wrażenie, że zielonych kompleksów jest tu niewiele. Tymczasem powierzchnia leśna to aż 47 proc. terenów miasta, co w skali kraju jest ponadprzeciętnym wynikiem. Dlatego Katowice określane są często w wielu publikacjach „Zieloną Wyspą Śląska”.

Dzięki temu, że wciągu roku w naszych lasach przyrasta ponad 5,1 mln m sześć. drewna rocznie, leśnicy z naszego regionu mogą pozyskiwać blisko 3,4 mln m sześc. tego odnawialnego surowca. Pozwoliłoby to wypełnić po sam dach Stadion Śląski w Chorzowie aż trzykrotnie, a mimo tego na pniu pozostaje ponad 140 mln m sześć. drewna.

Lasy naszego regionu położone są na terenie trzech krain przyrodniczo-leśnych: śląskiej, małopolskiej i karpackiej, a to oznacza, że panują tu zróżnicowane warunki klimatyczne, fizjograficzne oraz siedliskowo-glebowe. Rosną tu lasy występujące zarówno na terenach nizinnych, wyżynnych, jak i górskich. Przeważają siedliska borów mieszanych i lasów mieszanych z dominującym gatunkiem - sosną pospolitą.

Powierzchnie leśne RDLP w Katowicach znajdują się w kilku regionach geograficznych, m.in. na Wyżynie Śląskiej, Beskidzie Śląskim, Małym i Żywieckim,
na Pogórzu Cieszyńskim, Pogórzu Śląskim, w Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i Nizinie Śląskiej. Każdy znajdzie tu dla siebie atrakcje, bo nasza Dyrekcja leży na terenie województwa śląskiego, opolskiego oraz częściowo małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i fragmentarycznie dolnośląskiego, gdzie znajduje się 26 miast powyżej 50 tys. mieszkańców, 60 powiatów i 349 gmin.

Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów i ich zrównoważonego rozwoju
w naszym regionie są nie tylko emisje pyłów i gazów oraz odkształcenia powierzchni ziemi spowodowane przez górnictwo, ale także coraz częściej dotkliwie odczuwalne zjawiska
o zasięgu globalnym: systematyczny wzrost średniorocznych temperatur spowodowany efektem cieplarnianym, obniżaniem poziomu wód gruntowych i wynikających z tego powodu susz.

Ich występowanie przyczyniło się do uczestniczenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w projekcie małej retencji na terenach leśnych, którego głównym celem jest spowolnienie odpływu wód poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni oraz przeciwdziałanie powodziom i suszom w ekosystemach leśnych.
W wyniku jego realizacji na terenach nadleśnictw RDLP w Katowicach powstawały i nadal powstają zbiorniki wodne, które jak do tej pory przyjęły i zmagazynowały trudną do wyobrażenia ilość wody. W wartościach bezwzględnych to prawie 3,4 mln metrów sześć. Aby lepiej zobrazować tę wielkość warto wyobrazić sobie basen olimpijski. Ilość wody zgromadzonej w 1200 zbiornikach wypełniłaby niemal 900 takich basenów.

W projekt małej retencji idealnie wpisują się gospodarstwa rybackie Lasów Państwowych: w Krogulnej i Niemodlinie, gdzie prowadzi się hodowlę ryb w pełnym trzyletnim cyklu produkcyjnym – od tarła do ryby handlowej. Wysoki poziom prowadzonej gospodarki powoduje, że jednostki te są corocznie nagradzane na szczeblu krajowym przez różne instytucje.

Niemal 95 proc. drzewostanów katowickiej Dyrekcji LP znajduje się pod wpływem niekorzystnego oddziaływania przemysłu, o różnym stopniu nasilenia szkodliwych objawów. Rozwijające się – na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku - przemysł i energetyka, powodowały wzrost zanieczyszczeń przemysłowych w atmosferze, glebie i wodzie, co w rezultacie, na przestrzeni lat, doprowadzało stopniowo do zakłócenia funkcjonowania ekosystemów leśnych. Czynniki te miały negatywny wpływ na stan zdrowotny drzewostanów. Jednym z długofalowych skutków oddziaływania zanieczyszczeń było obserwowane w latach 60. ustąpienie świerka z lasów wokół aglomeracji górnośląskiej i objęcie tym procesem rozpadu świerczyn w Beskidach Zachodnich. Zmienione przez imisje przemysłowe środowisko i uruchomione w uszkodzonych drzewostanach procesy chorobowe, czyniły je podatnymi na ataki szkodliwych owadów i grzybów. Końcowym efektem tzw. choroby spiralnej stało się zwiększone tempo wydzielania się posuszu. Leśnicy stanęli przed poważnym problemem, który wymusił opracowanie nowych metod hodowli i ochrony lasu.

W efekcie stosowania nowoczesnych technologii i dzięki stałemu ograniczaniu emisji gazów i pyłów przemysłowych, a przede wszystkim dzięki bezkompromisowej pracy leśników ukierunkowanej na utrzymanie i poprawę stanu lasów, ich przyszłość rysuje się pozytywnie. Dodatkowo około 18 tys. ha lasów znajduje się w zasięgu niekorzystnego oddziaływania górnictwa. Powierzchnia drzewostanów, na której obserwuje się osiadanie gruntu wskutek działalności górniczej (podziemna eksploatacja węgla kamiennego oraz cynku i ołowiu), sięga niemal 9 tys. ha i dotyczy głównie nadleśnictw: Brynek, Chrzanów, Katowice, Kobiór, Olkusz, Rybnik i Siewierz. Podtopienia terenu spowodowane działalnością górniczą obserwuje się na powierzchni około 730 ha. Na terenie nadleśnictw: Chrzanów, Olkusz i Rudy Raciborskie, wskutek wydobywania na dużą skalę piasku podsadzkowego, osuszeniu uległo około 10 tys. ha, co doprowadziło do powstania leja depresyjnego.

Przyroda jednak potrafi zaskakiwać swoim bogactwem. Nadleśnictwa realizują zadania ochronne w rezerwatach znajdujących się na terenach leśnych oraz prowadzą ochronę gatunkową roślin i zwierząt. W granicach zasięgu terytorialnego katowickiej Dyrekcji znajduje się Babiogórski Park Narodowy, który swym zasięgiem obejmuje obszar niemal 3,4 tys. ha. Ponadto na obszarze gruntów zarządzanych przez RDLP w Katowicach znajdują się: 103 rezerwaty przyrody o powierzchni ponad 5,6 tys. ha, 37 parków krajobrazowych (ponad 170 tys. ha), 27 obszarów chronionego krajobrazu (przeszło 116 tys. ha), 549 pomników przyrody, 139 użytków ekologicznych (niemal 800 ha), 19 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (4,3 tys. ha), 13 stanowisk dokumentacyjnych, 112 stref ochronnych wokół stanowisk lub kolonii lęgowych rzadkich roślin i zwierząt (prawie 5,4 tys. ha).

Nieodłącznym elementem różnorodności biologicznej lasów jest zwierzyna. Na terenach RDLP w Katowicach licznie występują zwierzęta chronione prawem. Są to m.in. niedźwiedzie na terenach nadleśnictw górskich, blisko granicy z Czechami i Słowacją, rysie oraz wilki. W rezerwacie „Żubrowisko” na terenie Nadleśnictwa Kobiór znajduje się stado 40 żubrów. Utworzony tam Ośrodek Edukacji Leśnej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających te tereny. W Nadleśnictwie Wisła funkcjonuje woliera głuszca, którego hodowla sięga początków XXI wieku.

Dzięki ośrodkom edukacji leśnej i izbom leśnym mieszczącym się w nadleśnictwach na terenie całej Dyrekcji, odwiedzający mogą zapoznać się z walorami przyrodniczymi poszczególnych nadleśnictw. Umożliwia im to również bogata inscenizacja ośrodków edukacji leśnej oraz izb leśnych – prezentowane są interesujące materiały lokalnie występującej fauny i flory oraz ekspozycje poświęcone historii i teraźniejszości leśnictwa.

 

 

 

Klub Mrs. Sporty z Katowic - Ligoty, jak co roku odwiedzi nas na starcie Panewnickiego Biegu Dzika. :)

Panie Trenerki będą wspierać swoje zawodniczki na trasie - dlatego na kolejnym Dziku będzie dominował kolor różowy.

Dla wszystkich zawodniczek czekają niespodzianki z Katowickiego Klubu.

 

MS Logo claim PL

 

Start marcowy zapowiadał się jako bieg kameralny ze względu na ilość imprez sportowych odbywających się w naszym regionie w ten weekend.

Ostatecznie na starcie stanęło 320 biegaczy i 168 zawodników Nordic Walking.

Wśród 65 biegaczy, którzy pokonali pełen dystans, pierwszy na mecie pojawił się Karol Ryszka. Pan Karol zameldował się na mecie po 1:20:57. Pan Karol, drugi raz w tym roku zajął pierwsze miejsce na podium. Wśród płci pięknej pierwsza po 4 okrążeniach zameldowała się Pani Magdalena Kula z Katowic. Pani Magdzie przebiegnięcie 19.528 km zajęło 1.39.54.

Wśród 168 zawodników Nordic Walking, 12 osób pokonało pełen dystans. Pierwsi na mecie po 4 okrążeniach, podobnie jak w lutym zameldowali się: Pan Krzysztof Duda i Pani Anna Madej.

Pan Krzysztof pojawił się 2:24:28, a Pani Anna po 2.33.21. Pani Anna swój wynik poprawiła o 6 minut! Pan Krzysztof większość kilometrów pokonał w parze z Panem Marcinem Hałas, który często w roku 2017 i 2016 zajmował pierwsze miejsce w konkurencji Nordic Walking.

Nasi zwycięzcy otrzymali całodzienne wyżywienie z firmy LightBox i zestawy z Barilli.

Wśród wszystkich zawodników wylosowaliśmy bony z Decathlonu, posiłki z Lightbox’a, zestawy z Barilli, a także czapeczki i koszulki z Body Dry. Body Dry, nasz stały partner z roku 2017 powrócił na Dzika, z czego niezmiernie się cieszymy.

Na lutowym starcie narzekaliśmy na mróz, na marcowym starcie spokojnie mogliśmy narzekać na ocieplenie klimatu.

Po ukończonych zmaganiach mogliśmy uzupełnić kalorie kiełbaskami, pysznymi bułeczkami z Simply, a także słodyczami. Kilka osób degustowało kanapki Wasa, a także pyszności z LightBoxa. Wegetarianie, również nie odeszli z pustymi rękami ze stanowiska gastronomicznego.

Po marcowym starcie wiemy, że frekwencji na biegu nigdy nie możemy być pewni :). W nazwie Panewnickiego Biegu Dzika, powinno się jeszcze znaleźć słowo „rodzinny”. Na starcie obu konkurencji możemy spotkać całe rodziny. Przy mecie coraz więcej kibiców tworzy fankluby swoich rodzin.

Kolejne zawody dopiero 29 kwietnia! Mamy czas na zwerbowanie kolejnych pokoleń na kolejny start, prababcie i prawnuki bądźcie w gotowości!

Mam nadzieję, że w niedzielę na starcie przywita nas słońce :)

Numery juz są gotowe, kto chce sprawdzić?

 

Konkurencja Biegowa

 

Konkurencja Nordic Walking

Na lutowym starcie, aż chciało się zaśpiewać „Mam tę moc” :) Panewnicki Las wszystkich dzikich biegaczy przywitał niczym królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy, tylko Elsy brakowało :)

Ale wracając do naszych śląskich ścieżek, Dziki zimy się nie boją, ponieważ na starcie stanęło 157 „nordicowców” i 341 biegaczy.

Wśród biegaczy pełen dystans pokonało 87 osób, najlepszy czas osiągnął Dawid Gałuszka ze Świętochłowic, na mecie zameldował się po 1.20.47. Wśród płci pięknej najszybciej na mecie, po czterech okrążeniach zameldowała się Urszula Szewczyk z Katowic. Pani Urszuli przebiegnięcie pełnego dystansu zajęło 1.38.46.

Wśród zawodników Nordic Walking 9 osób pokonało pełen dystans. Najszybciej na mecie pojawił się Krzysztof Duda z Mikołowa. Przejście pełnego dystansu zajęło Panu Krzysztofowi 2.19.42. Pani Anna Madej wśród Nordicowych Pań przejście 4 okrążeń pokonała w czasie 2.39.36.

Nasi zwycięzcy otrzymali całodzienne posiłki z Lightbox’a, a także to co biegacze lubią najbardziej makarony i sosy z Barilli.

Firma Lightbox, jak co miesiąc przygotowała dla nas degustację swoich posiłków.

Dla każdego zawodnika czekała kiełbaska, kanapka Wasa, słodycze i….zamrożona woda. Na szczęście mieliśmy dużo litrów herbaty, dlatego każdy po zakończonych zawodach mógł zaspokoić swoje pragnienie słodką herbatką. Świeżutkie bułeczki z zaprzyjaźnionego sklepu Simply bardzo dobrze komponowały się z pieczoną kiełbaską. Kiedyś zawodniczy pytali o grilla na Dziku, ale myślę, że w dniu dzisiejszym ognisko spełniło swoje zadanie. Nie tylko mogliśmy upiec kiełbaskę, ale przede wszystkim ogrzać się. Od stycznia serwujemy również posiłki dla naszych biegających i „nordicowych” wegetarian.

Od lutowego startu czekały na zawodników bony do sklepu Decathlon. Torby z Dekum Dekum z naszymi milusińskimi również udało się wylosować kilku osobom.

Sportowcy po każdych zmaganiach muszą dbać o dostarczanie odpowiedniej ilości kalorii i my o tym pamiętamy, dlatego kilku zawodnikom udało się wylosować posiłki całodzienne z Lightbox’a i zestawy z Barilli.

Kolejne zawody, już 11 marca. Kilka osób pytało jaka będzie pogoda? Na wszelki wypadek wolałam na to pytanie nie odpowiadać :)

Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników, co przy -13oC nie było łatwe.

Cieszymy się, że całymi rodzinami odwiedzacie nas w jedną niedzielę w miesiącu. Całe rodziny, które „zaliczają” kolejne starty to propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat.

Serdecznie zapraszamy na nasze Panewnickie ścieżki niezdecydowanych, jeśli macie ochotę rekreacyjnie spróbować sportu i miło spędzić niedzielę to Panewnicki Bieg Dzika jest dla Was.

Kto się mrozu nie boi i wystartuje w lutowym Dziki?

Wszystkim zapisanym i opłaconym morsom przyznaliśmy następujące numery:

 

Konkurencja  biegowa

Konkurencja NW

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 2019

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

Partnerzy

 

azs awf Logo rdlp jpg logo straż